Coll (Isle of)

Arnabost – Souterrain

Beinn Hogh – Cairn

Breachacha – Standing Stone

Carnan Mhic an Righ – Cairn

Cnoc nan Tota – Standing Stone

Dun Acha, Acha – Fort

Dun Bhuirbh, Cornaig Bheag – Fort

Dun Bhidhig, Totronald – Fort

Eilean Amlaidh, Loch Amlaidh – Crannog

Eilean nan Cinneachan, Loch nan Cinneachan – Crannog

Na Sgialaichean – Standing Stones

Advertisements